När man inte ska behandla med BELKYRA®.

Använd inte BELKYRA®,

    • om patienten är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat inne­hållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natrium­hydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
    • om patienten har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
    • om patienten är gravid eller ammar.

Belkyra® 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, deoxicholsyra, övriga dermatologiska medel, ATC-kod: D11AX24, Rx. EF.
Indikation: Belkyra är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (s k dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en betydande psykologisk inverkan på patienten.
Kontraindikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot deoxicholsyra eller mot något hjälpämne. Förekomst av infektion vid de planerade injektionsställena. Patienter bör screenas med avseende på andra orsaker till submental utbuktning eller utfyllnad (t.ex. förstoring av sköldkörteln eller lymfkörteln) före användning av Belkyra.
Belkyra får endast administreras av läkare med lämpliga kvalifikationer, expertis gällande behandling och kunskaper om den submentala anatomin. Får endast administreras subkutant, injicera inte närmare än 1 till 1,5 cm från känsliga anatomiska strukturer, får inte injiceras i eller i nära anslutning till ramus marginalis mandibularis, för att undvika risk för motorisk neuropraxi.
Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktlig intradermal eller intramuskulär injektion, undvik injektion i salivkörtlar, tyroideakörtel, lymfknutor och muskulatur, om patienten tidigare har genomgått kirurgisk eller estetisk behandling i det submentala området, när Belkyra administreras i närvaro av inflammation eller förhårdnader vid det tänkta injektionsstället (-ställena) eller hos patienter med symtom på dysfagi. Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktlig intradermal eller intramuskulär injektion.
Olämpliga injektionstekniker såsom ytliga injektioner, injektioner i blodkärl och injektioner utan hudmarkeringsnätet, kan resultera i sårbildning på hud och nekros. Belkyra ska aldrig administreras igen om sårbildning eller nekros vid injektionsstället inträffar.
Belkyra ska inte användas till patienter som är överviktiga (BMI ≥ 30), eller till patienter som har dysmorfofobi.

Texten är baserat på produktresumé med godkännandedatum 2019-05-06. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se. Allergan Norden AB.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Läs om GDPR